تلفن تماس

6601-9208, 6616-4181

صندوق پستی

11155-8639

پست الکترونیک

itsr@sharif.edu

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه شریف، پژوهشکده حمل و نقل