پروژه های پژوهشکده حمل و نقل

پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه شریف پروژه های مختلفی را در سطح ملی به انجام رسانده است. این پروژه ها موضوعات زیر را در بر می گیرد:

  • مطالعات جامع حمل و نقل شهری
  • مطالعات سیستم های حمل و نقل همگانی
  • طراحی شبکه های نقلیه شهری و درون شهری
  • ارزیابی زیرسازی، آسفالت و قیرهای مصرفی مناطق مختلف
  • مطالعات و تحقیقات مرتبط با سیستم های حمل و نقل
  • و سایر پروژه ها و فعالیت های مرتبط

اطلاعات بیشتر

پروژه ها

Projects.pdf

گزارش ها

Reports.pdf

نقشه ها

Maps.pdf